11. EUCAM = Multilingual Communication in European Car Manufacturing

(Tłumaczenie)

EUCAM to wielojęzyczny system szkoleniowy opracowany w celu ułatwiania pracow­ni­kom produkcyjnym wykonywania swojej pracy poprzez racjonalne przekazywanie im wiedzy na przestrzeni całego życia zawodo­wego. Poprzez powiązanie szkolenia z racjonalnym przekazywaniem wiedzy w środo­wisku wielojęzycznym, zadaniem EUCAM jest wdrożenie systemu, który umożli­wiłby pracownikom przemysłu na terenie całej Europy możliwości doszkalania się przez całe życie.

Jako scalony system szkolenia, EUCAM czerpie swoją zawartość z całego procesu produkcji. Wiedza sprzedawców i producentów maszyn może być bezustannie wplatana w jeden centralny system szkoleniowy. Ten wspólny, wielo­ję­zyczny system ma na celu ułatwianie współpracy technicznej na arenie między­naro­do­wej pomiędzy zakładami produkcyjnymi, zakładami produkcji maszyn oraz placówkami ich zbytu. Ułatwia on również pokonywanie barier kulturowych pomiędzy różnymi zakładami i systemami produkcyjnymi.

Oprócz tego w system EUCAM wdrożona jest funkcja rozpoznawania kwalifikacji, co pozwala różnym przedsiębiorstwom na porównywanie kwalifikacji pracowników produkcyjnych na terenie całej Europy. Kształcenie na poziomie podstawowym, jak też i wyższym, wdrożone może zostać w codzienny tryb pracy pracowników. Kwali­fikacje zaewidencjonowane są w systemie szkolenia i są w każdej chwili do wglądu.

(Tekst źródłowy)

EUCAM is a multilingual learning system designed to guide workers through the work process and ensure life-long learning and knowledge management in the manufacturing industry. By combining this learning and knowledge management in a multilingual environment, EUCAM seeks to establish an infrastructure to engage production workers across Europe in a programme of life-long learning.

As an integrated learning infrastructure, EUCAM sources its content from across the whole production chain. The knowledge of suppliers and machine manufacturers can be continually integrated into one central learning system. The shared multilingual learning infrastructure aims to improve technical cooperation between manufacturers, machine manufacturers and suppliers at international level. It also improves intercultural cooperation between production sites and structures.

Furthermore, EUCAM has an integrated qualification tool enabling organisations to compare industrial qualifications throughout Europe. Work towards initial and advanced qualifications can be integrated into workers’ daily activities. Qualifications are documented in the learning system and can be accessed at all times.

http://www.eucam.org/index.english.php

Advertisements

About Stylistyczne Tłumaczenia

Posiadam ok. 20 lat doświadczenia w tlumaczeniach w różnych dziedzinach En > Pl i Fr > Pl. Stawki można uzyskać pisząc pod adres: polished-translations at talktalk.net
This entry was posted in Fakty. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s